درباره‌ی گروه دوازده

گروه دوازده را ابوالفضل فتاحی و آرش میلانی در سال ۱۳۹۶ برای تحقق رؤیاهای اعضای آن تشکیل دادند. اولین پروژه از مجموعۀ دوازده، پینگونیو بود که با ترجمۀ گروهی کتاب تست مامان آغاز شد و به ساخت پلتفرم ترجمۀ گروهی انجامید. سپس با راهاندازی انتشارات پنگوئن آبی، بخش ترجمه و تولید کتاب به این مجموعه سپرده شد و پینگونیو به پلتفرم آموزش آنلاین تبدیل شد. بعد از آن، مجموعۀ سیزده شصتوهفت با هدف آموزش مهارت به نوجوانان راهاندازی شد و به مجموعۀ دوازده اضافه شد و در سال ۱۳۹۹ پروژۀ کانگونیو برای توزیع کتاب ایجاد شد و Twelve Dseign بهعنوان پروژۀ تفریحی آخر هفتۀ بچهها، به جمع پروژههای اصلی گروه پیوست.

محدودیتی برای ایجاد پروژه در گروه دوازده وجود ندارد و هریک از اعضای تیم میتوانند ایدههای خود را مطرح کنند و در صورت موافقت سایر اعضا، بخشی یا تمام زمان خود را روی آن بگذارند و از منابع و امکانات گروه برای ساخت پروژه استفاده کنند. در گروه دوازده، محدودیت مکانی وجود ندارد. اعضای تیم میتوانند در هر نقطهای روی کرۀ زمین باشند؛ ولی باید علاقهمند به فعالیتهای تیم باشند و پروژههای گروه، بخشی از رؤیای آنها باشد. گروه دوازده هلدینگ یا استارتاپاستودیو نیست؛ چراکه پروژهها صرفاً برای بهدستآوردن پول شکل نمیگیرند. پروژهها آغاز میشوند چون بخشی از رؤیاهای اعضای آن هستند و رشد میکنند تا بخشی از رؤیاهای اعضای گروه محقق شود.

تیم دوازده

برای آشنایی بیش‌تر با تیم دوازده از شما دعوت می‌کنیم از سایت این تیم بازدید کنید.

مجموعه‌های گروه دوازده

برای آشنایی بیش‌تر با مجموعه‌های گروه دوازده می‌توانید از صفحه‌ی اختصاصی آنها بازدید کنید.

شما دوستان می‌توانید از طریق پست الکترونیک و شبکه‌های اجتماعی زیر با ما در ارتباط باشید.

info@twelve.group